Chứng thực bản sao

Chứng thực bản sao

Chứng thực bản sao

“Chứng thực bản sao từ bản chính” là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính. Thẩm quyền chứng thực bản sao của Công chứng viên được quy định tại Luật Công chứng 2014 và Nghị định 23/2015/NĐ-CP, theo đó, […]